How do you say

Trains run on tracks for up to three months at a time.

..in Chinese?

火车在一周到三个月的时间里会沿着轨道运行。

huǒ chē zài yī zhōu dào sān gè yuè de shí jiān lǐ huì yán zhe guǐ dào yùn xíng 。

How do you say "I plan to go on holiday to Hainan in three months." in Chinese?