How do you say

Wang Baoliu visits his parents every week.

..in Chinese?

王寶冑每週都會回家看父母。

wáng bǎo zhòu měi zhōu dōu huì huí jiā kàn fù mǔ 。

How do you say "I went to the beautiful Xiamen on vacation, where the scenery is breathtaking." in Chinese?