How do you say

We are planning a get-together for friends next month. Are you interested in coming?

..in Chinese?

我们计划下个月组织一个朋友见面会,你有兴趣参加吗?

wǒ men jì huà xià gè yuè zǔ zhī yí gè péng yǒu jiàn miàn huì , nǐ yǒu xìng qù cān jiā ma ?

How do you say "In the next three months, I plan to try as many new food as I can." in Chinese?