How do you say

We are planning a get-together with friends next month.

..in Chinese?

我们计划下个月组织一个朋友聚会

wǒ men jì huà xià gè yuè zǔ zhī yí gè péng yǒu jù huì

How do you say "How have you been?" in Chinese?