How do you say

We are planning a small get-together next month. You can bring friends along.

..in Chinese?

我们打算下个月组织一个小型聚会,你可以带上你的朋友们一起参加

wǒ men dǎ suàn xià gè yuè zǔ zhī yí gè xiǎo xíng jù huì , nǐ kě yǐ dài shàng nǐ de péng yǒu men yì qǐ cān jiā

How do you say "I bought a new overcoat, which turned out to be very warm." in Chinese?