How do you say

We are planning a small get-together with friends next month.

..in Chinese?

我们打算下个月组织一个小型的朋友聚会。

wǒ men dǎ suàn xià gè yuè zǔ zhī yí gè xiǎo xíng de péng yǒu jù huì 。

How do you say "I think that you’ve found a new home." in Chinese?