How do you say

We are planning to travel to New Zealand this summer and hope to be able to take in the breathtaking scenery and unique culture.

..in Chinese?

我们计划暑假去新西兰旅行,希望能欣赏到那里的壮丽景色和独特的文化。

wǒ men jì huà shǔ jià qù xīn xī lán lǚ xíng , xī wàng néng xīn shǎng dào nà lǐ de zhuàng lì jǐng sè hé dú tè de wén huà 。

How do you say "I have a new addiction to Chongqing noodles, which I eat a few times a week." in Chinese?