How do you say

We are planning to travel together next month to cement our friendship.

..in Chinese?

我们打算下个月一起去旅行,增进彼此之间的友谊。

wǒ men dǎ suàn xià gè yuè yì qǐ qù lǚ xíng , zēng jìn bǐ cǐ zhī jiān de yǒu yì 。

How do you say "I’m planning to get a new sofa in three months." in Chinese?