How do you say

We bought a new sofa, which is very comfortable in the living room.

..in Chinese?

我们买了一套新沙发,放在客厅非常舒适。

wǒ men mǎi le yī tào xīn shā fā , fàng zài kè tīng fēi cháng shū shì 。

How do you say "We will visit my grandparents next month." in Chinese?