How do you say

We can pick up a new hobby in the next three months

..in Chinese?

我们可以在接下来三个月里学习一个新的爱好

wǒ men kě yǐ zài jiē xià lái sān gè yuè lǐ xué xí yí gè xīn de ài hào

How do you say "I have been wearing this shirt for over two months." in Chinese?