How do you say

We have a weekly team learning session.

..in Chinese?

每周我们都会组织一次团队学习活动。

měi zhōu wǒ men dōu huì zǔ zhī yī cì tuán duì xué xí huó dòng 。

How do you say "They will wrap up the project in three months." in Chinese?