How do you say

We have plans to go on a seaside vacation next month.

..in Chinese?

我们已经规划好下个月一起去海边度假。

wǒ men yǐ jīng guī huà hǎo xià gè yuè yì qǐ qù hǎi biān dù jià 。

How do you say "My friends and I plan to travel together in three months’ time." in Chinese?