How do you say

We have taken up gardening lately, and spend a fair bit of time every week tending to our backyard plants.

..in Chinese?

我们最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在后院种花和修剪植物。

wǒ men zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài hòu yuàn zhòng huā hé xiū jiǎn zhí wù 。

How do you say "Lately I’ve gotten into photography, and every weekend I go to the park to find new angles." in Chinese?