How do you say

We’re having a small gathering next month, are you gonna make it?

..in Chinese?

我们打算下个月组织一个小型聚会,你会来吗?

wǒ men dǎ suàn xià gè yuè zǔ zhī yí gè xiǎo xíng jù huì , nǐ huì lái ma ?

How do you say "Tom and Xiaohong started dating three months ago." in Chinese?