How do you say

We’re planning a get-together with some friends for the next few months.

..in Chinese?

我们计划在未来三个月内组织一个朋友聚会。

wǒ men jì huà zài wèi lái sān gè yuè nèi zǔ zhī yí gè péng yǒu jù huì 。

How do you say "We’re planning a family vacation for next month." in Chinese?