How do you say

We’re planning a trip for next month. I hope you can join us.

..in Chinese?

我们打算下个月去旅行,希望你也能加入我们。

wǒ men dǎ suàn xià gè yuè qù lǚ xíng , xī wàng nǐ yě néng jiā rù wǒ men 。

How do you say "They are planning to go on a one-month holiday in Europe." in Chinese?