How do you say

We’re planning to go on holiday to Sanya this summer vocation.

..in Chinese?

我们计划暑假期间去三亚度假。

wǒ men jì huà shǔ jià qī jiān qù sān yà dù jià 。

How do you say "We’re going out this weekend." in Chinese?