How do you say

We’re planning to take our vacation in Canada this summer.

..in Chinese?

我们打算今年夏天去加拿大度假。

wǒ men dǎ suàn jīn nián xià tiān qù jiā ná dà dù jià 。

How do you say "I have had this coat for a month now." in Chinese?