How do you say

We’re planning to take our vacation next month, and everyone’s really looking forward to it.

..in Chinese?

我们计划下个月去度假,全家人都很期待。

wǒ men jì huà xià gè yuè qù dù jià , quán jiā rén dōu hěn qī dài 。

How do you say "He plans to go to Tibet by train in three months." in Chinese?