How do you say

We’re planning to visit grandparents with the kids next month.

..in Chinese?

我们计划下个月带孩子去爷爷奶奶家。

wǒ men jì huà xià gè yuè dài hái zi qù yé yé nǎi nǎi jiā 。

How do you say "I bought a new car, and I’m planning to go on a road trip next month." in Chinese?