How do you say

We took up gardening recently and now spend a lot of time every week tending to our flowers and trimming our plants.

..in Chinese?

我们最近迷上了园艺,每周都会花很多时间在花园里种花和修剪植物。

wǒ men zuì jìn mí shàng le yuán yì , měi zhōu dōu huì huā hěn duō shí jiān zài huā yuán lǐ zhòng huā hé xiū jiǎn zhí wù 。

How do you say "I like raising flowers, and I change the water and trim their leaves every week." in Chinese?