How do you say

We’ve been dating for three months now and it’s been great working together every day.

..in Chinese?

我们已经认识三个月了,每天一起工作都感觉很愉快。

wǒ men yǐ jīng rèn shí sān gè yuè le , měi tiān yì qǐ gōng zuò dōu gǎn jué hěn yú kuài 。

How do you say "The baby has been on milk for over a month." in Chinese?