How do you say

We’ve been eating together a lot recently, which has brought us closer.

..in Chinese?

我们最近经常一起吃饭,感觉之间的关系更紧密了。

wǒ men zuì jìn jīng cháng yì qǐ chī fàn , gǎn jué zhī jiān de guān xì gèng jǐn mì le 。

How do you say "I look forward to eating French food in three months" in Chinese?