How do you say

We’ve been hanging out for coffee regularly over the last few months, and we’ve had some great chats.

..in Chinese?

我们最近几个月经常一起去喝咖啡,聊得很开心。

wǒ men zuì jìn jǐ gè yuè jīng cháng yì qǐ qù hē kā fēi , liáo dé hěn kāi xīn 。

How do you say "I am planning to go on holiday to Tokyo, Japan, in the next three months." in Chinese?