How do you say

We’ve put a lot of educational resources online – videos and e-books – to help you learn at home.

..in Chinese?

我们在网上找到了许多教育资源,包括视频课程和电子书,供你们在家学习。

wǒ men zài wǎng shàng zhǎo dào le xǔ duō jiào yù zī yuán , bāo kuò shì pín kè chéng hé diàn zi shū , gōng nǐ men zài jiā xué xí 。

How do you say "I’ve been trying braised pork belly lately, and it’s been really tasty." in Chinese?