How do you say

We've known each other for three months, and he still acts like a friend.

..in Chinese?

我们认识三个月了,他还是像朋友一样和我相处。

wǒ men rèn shí sān gè yuè le , tā hái shì xiàng péng yǒu yī yàng hé wǒ xiāng chǔ 。

How do you say "She took an online course in programming." in Chinese?