How do you say

We've made plans to travel together next month.

..in Chinese?

我们已经计划好下个月一起去旅行了。

wǒ men yǐ jīng jì huà hǎo xià gè yuè yì qǐ qù lǚ xíng le 。

How do you say "How was your holiday?" in Chinese?