How do you say

When I was studying in France, I would have lunch at the restaurant near my school every day.

..in Chinese?

我在法国学习的时候,每天都会去学校附近的餐厅吃午饭。

wǒ zài fǎ guó xué xí de shí hòu , měi tiān dōu huì qù xué xiào fù jìn de cān tīng chī wǔ fàn 。

How do you say "We’re planning a get-together with some friends for the next few months." in Chinese?