How do you say

Xiao Wang and Xiao Li have known each other for three months, and they often go out together.

..in Chinese?

小王和小李已经认识三个月了,他们经常一起出去玩。

xiǎo wáng hé xiǎo lǐ yǐ jīng rèn shí sān gè yuè le , tā men jīng cháng yì qǐ chū qù wán 。

How do you say "We've known each other for three months, and we've become good friends." in Chinese?