How do you say

Xiao Wang had already registered for an online programming course that lasts for two months.

..in Chinese?

小王已经在网上报名了一个为期两个月的编程课程。

xiǎo wáng yǐ jīng zài wǎng shàng bào míng le yí gè wéi qī liǎng gè yuè de biān chéng kè chéng 。

How do you say "I’m exploring new restaurants every week in search of the next great dish." in Chinese?