How do you say

Xiao Wang recently signed up for a three-month programming workshop.

..in Chinese?

小王最近报名了一个三个月的编程培训课程。

xiǎo wáng zuì jìn bào míng le yí gè sān gè yuè de biān chéng péi xùn kè chéng 。

How do you say "I’ve taken to dining out once a week at a new place, trying something different every time." in Chinese?