How do you say

Xiao Wang started his programming training three months ago.

..in Chinese?

小王三个月前开始在这家公司接受编程培训。

xiǎo wáng sān gè yuè qián kāi shǐ zài zhè jiā gōng sī jiē shòu biān chéng péi xùn 。

How do you say "The student participated in three sporting events within three months." in Chinese?