How do you say

Xiaohong was faced with problems at work, but her friends helped her get through them.

..in Chinese?

小红在工作中遇到了困难,她的朋友们都帮着她一起度过难关。

xiǎo hóng zài gōng zuò zhōng yù dào le kùn nán , tā de péng yǒu men dōu bāng zhe tā yì qǐ dù guò nán guān 。

How do you say "They expect to complete their marathon training in three months." in Chinese?