How do you say

Xiaoming always helps his mother cook after school.

..in Chinese?

小明每天放学后都会帮妈妈做饭。

xiǎo míng měi tiān fàng xué hòu dōu huì bāng mā mā zuò fàn 。

How do you say "He plans to complete the course in three months." in Chinese?