How do you say

Zhang Ming will spend a month attending an exchange program at Cambridge next month.

..in Chinese?

张明下个月将前往剑桥大学进行为期一个月的交换学习。

zhāng míng xià gè yuè jiāng qián wǎng jiàn qiáo dà xué jìn xíng wéi qī yí gè yuè de jiāo huàn xué xí 。

How do you say "I saw a nice cake on the Internet, and I’m going to try it next month." in Chinese?